Právne rady

18. apríla 2019

Minimálna mzda a dôchodkový vek zakotvené v Ústave SR

Dňa 1.júla 2019 nadobudne účinnosť novela Ústavy SR, ktorou sa prijala garancia minimálnej mzdy a dôchodkového veku. Parlament schválil novelu č. 99/2019 Z.z., ktorou sa dopĺňa […]
15. novembra 2018

Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod do obchodného registra od 1.11.2018

S účinnosťou od 1.11.2018 sa do obchodného registra zapisujú aj údaje o konečnom užívateľovi výhod. Túto povinnosť má každá právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy ani […]
24. januára 2018

Náhrada škody – náhrada nemajetkovej ujmy, bolestné a ostatné udalosti

Náhrada škody predstavuje konania, ktoré sú osobitne náročné na uplatnenie nároku, dokazovanie aj právnu kvalifikáciu. Zastupujeme v konaniach pri vzniku týchto udalostí: škody z poistných udalostí, […]
14. novembra 2017

Nové elektronické kolky už od januára 2014

Novely zákona o súdnych poplatkoch a zákona o správnych poplatkoch prinesú zjednošenie platenia týchto polatkov. Ministerstvo financií SR rozhodlo zaviesť moderný systém platenie kolkov, ktorý nahradí […]
14. novembra 2017

Vklady pri založení spoločnosti – novela

Novela Obchodného zákonníka, ktorú schválila Vláda Slovenskej republiky, by mala zamedziť splácaniu peňažných vkladov ku ktorým v skutočnosti nedochádza. Podstatu zmeny predstavuje fakt, že vklady do […]