NÁŠ TÍM

JUDr. Tatiana Timoranská

partner

Právnické vzdelanie získala na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Právnu pomoc poskytuje od roku 1995, od roku 2007 prostredníctvom obchodnej spoločnosti Advokátska spoločnosť s.r.o. V rámci svojej dlhoročnej praxe sa venuje širokému spektru oblastí práva, ide hlavne o obchodné právo, občianske, konkurzné, správne a rodinné právo, a to tak v sporovej ako i nesporovej agende. Okrem advokácie sa venuje aj problematike konkurzov, v rámci ktorej vykonáva činnosť správcu podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii. Ovláda maďarský jazyk.


timoranska@akts.sk

JUDr. Ing. Petra Štofková

partner

Právnické vzdelanie získala na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré ukončila v roku 2007. Pred tým, ako sa začala venovať advokácii získala prax aj prácou na Ministerstve financií SR. V roku 2011 úspešne ukončila štúdium na Ekonomickej univerzite v Bratislave, fakulta Národohospodárska. Je zapísaná v zozname advokátov vedených Slovenskou advokátskou komorou. V rámci advokátskej činnosti sa venuje občianskemu, obchodnému, konkurznému a rodinnému právu. Vykonáva činnosť správcu podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii. V zozname správcov je zapísaná od roku 2008. V tejto oblasti sa venuje aj publikačnej činnosti a v roku 2012 publikovala monografiu s názvom Postavenie správcu v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní. Ovláda anglický jazyk.


stofkova@akts.sk

Mgr. Tomáš Timoranský

advokátsky koncipient

Právnické vzdelanie získal na Paneuropskej vysokej škole, Právnickej fakulte v Bratislave. Venuje sa najmä trestnému, obchodnému a konkurznému právu.


timoransky@akts.sk

Mgr. Ivana Guzman

asistentka

Vysokoškolské vzdelanie získala na Univerzite Svätého Cyrila a Metoda, fakulta masmediálnej komunikácie v Trnave, ktoré ukončila v roku 2017. V kancelárii má na starosti organizačné zastrešenie agendy, administratívu, prípravu podkladov pre advokáta, komunikáciu s orgánmi verejnej správy a klientmi. Ovláda anglický a španielsky jazyk.


ivanaguzman@akts.sk

Zuzana Katonová

asistentka

V kancelárii má na starosti organizačné zastrešenie agendy, administratívu, prípravu podkladov pre advokáta, komunikáciu s orgánmi verejnej správy a klientmi. Ovláda nemecký jazyk.


katonova@akts.sk