Advokátska kancelária Timoranská & Štofková s.r.o.

Advokátska kancelária bola založená zakladajúcou advokátkou JUDr. Tatianou Timoranskou v roku 1995. Odvtedy sa kancelária postupne rozvíja a poskytuje právne služby tak podnikateľom a obchodným spoločnostiam, ako aj fyzickým osobám –nepodnikateľom.

V súčasnosti sa náš tím skladá z dvoch vedúcich partneriek, dvoch koncipientov, právnych asistentov a vedúcej kancelárie. Patríme medzi menšie kancelárie, vďaka čomu však vieme poskytnúť individuálny prístup pre každého klienta a priamy kontakt s advokátom. Bohaté skúsenosti v kombinácii s dôrazom na neustály profesionálny rast všetkých našich členov nám umožňujú poskytovať našim klientom služby na najvyššej profesionálnej úrovni.

Rozsah poskytovaných služieb je daný štruktúrou našich klientov a ich dopytom po právnych službách v našej kancelárii. V rámci toho možno zhrnúť, že v našej kancelárii v súčasnosti prevládajú právne služby z týchto oblasti: občianske právo, obchodné právo, rodinné právo a konkurzné právo, zastrešujeme však aj agendu trestnoprávnu, zastupujeme v daňových veciach a iných správnoprávnych sporoch.

Pri práci naša advokátska kancelária využíva inštitút autorizácie zmlúv a podania so zaručeným elektronickým podpisom, pričom komunikácia prostredníctvom elektronických podaní prináša našim klientom okrem úspory času aj úsporu na správnych a súdnych poplatkoch.

Právne služby poskytujeme v slovenskom, maďarskom a anglickom jazyku.

Náš tím

  • Právnu pomoc poskytuje od roku 1995, od roku 2007. V rámci svojej dlhoročnej praxe sa venuje širokému spektru oblastí práva, ide hlavne o obchodné právo, občianske, konkurzné, správne a rodinné právo, a to tak v sporovej ako i nesporovej agende. Ovláda maďarský jazyk.
  • V rámci advokátskej činnosti sa venuje občianskemu, obchodnému, konkurznému a rodinnému právu. Vykonáva činnosť správcu podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii. V zozname správcov je zapísaná od roku 2008. V tejto oblasti sa venuje aj publikačnej činnosti. Ovláda anglický jazyk
  • Právnické vzdelanie získal na Paneuropskej vysokej škole, Právnickej fakulte v Bratislave. Venuje sa najmä trestnému, obchodnému a konkurznému právu.
  • Vysokoškolské vzdelanie získala na Univerzite Svätého Cyrila a Metoda, fakulta masmediálnej komunikácie v Trnave. V kancelárii má na starosti organizačné zastrešenie agendy, administratívu, prípravu podkladov pre advokáta, komunikáciu s orgánmi verejnej správy a klientmi. Ovláda anglický a španielsky jazyk.
  • V kancelárii má na starosti organizačné zastrešenie agendy, administratívu, prípravu podkladov pre advokáta, komunikáciu s orgánmi verejnej správy a klientmi. Ovláda nemecký jazyk.
    Zuzana Katonová