OPATRENIA V OBLASTI SPRÁVY DANÍ

Pre opatrenia v oblasti správy daní, platí nasledovné:

  • Zmeškanie lehoty, ktorá uplynula počas pandémie sa odpustí, ak daňový subjekt vykoná úkon najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, toto sa však nevzťahuje na daňové priznania a platenie daní
  • Počas obdobia pandémie sa lehota na vykonanie daňovej kontroly prerušuje na žiadosť daňového subjektu a daňová kontrola, ktorá bola prerušená pred začatím pandémie ostáva prerušená až do skončenia pandémie, a ak sa daňová kontrola začala počas obdobia pandémie, lehota na jej vykonanie sa prerušuje odo dňa nasledujúceho po dni začatia daňovej kontroly. Rovnako ako pri prerušení daňovej kontroly sa postupuje aj pri prerušení daňového konania.
  • V prípade ustanovenej lehoty podať dodatočné daňové priznanie a táto uplynie počas obdobia pandémie, pričom daňový subjekt si túto povinnosť splní do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, sa tak zbaví daňový subjekt zodpovednosti
  • V oblasti dane z motorových vozidiel sa lehota podania daňového priznania a splatnosti dane, ktorá neuplynula pred začatím obdobia pandémie alebo začala plynúť  počas obdobia pandémie, sa považuje za dodržanú, ak sa tieto povinnosti splnia do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie
  • V oblasti účtovníctva sa lehoty považujú za dodržané ak sa zmeškaná povinnosť splní do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie
  • Daňové priznanie k dani z príjmov, za zdaňovacie obdobie, ktorého posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov uplynie počas pandémie sa podá v lehote do konca kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po skončení obdobia pandémie a v tejto lehote aj daň zaplatiť (ak obdobie pandémie skončí v auguste, termín na podanie daňového priznania bude do 30.09.2020 a rovnako aj daň z príjmom bude splatná 30.09.2020).
  • V prípade ak daňovník podal odklad daňového priznania k dani z príjmov (do 30.06.2020 resp. 30.09.2020) a táto lehota uplynie počas pandémie, daňové priznanie podá tiež do konca nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom skončila pandémia.
  • Termín podania daňového priznania za zomrelého daňovníka a u daňovníka v konkurze alebo likvidácii sa rovnako predlžuje najneskôr do konca kalendárneho mesiaca po mesiaci v ktorom skončila pandémia, pričom títo daňovníci si môžu podať žiadosť o predĺženie lehota na podanie daňového priznania najneskôr do 15 dní pred uplynutím lehoty a to najviac o 3 kalendárne mesiace.