DOČASNÁ OCHRANA NÁJMOV PODĽA LEX CORONA

Novelou zákona č. 62/2020 Z.z. schválenou dňa 22.4.2020 bol zavedený inštitút ochrany nájmu pre tých nájomcov, ktorí v dôsledku okolností, ktoré majú pôvod v šírení COVID-19 nevedia nájomné zaplatiť.

Pre to, aby bol nájomca podľa tohto zákona chránený musia byť splnené nasledovné podmienky:

  • Omeškanie s platením nájomného sa týka len nájmu splatného v období od 1.4.2020 do 30.6.2020
  • Omeškanie vzniklo v dôsledku okolností, ktoré majú pôvod v šírení COVID-19
  • Splnenie dôvodov pre poskytnutie ochrany musí osvedčiť nájomca

V čom spočíva ochrana:

  • Prenajímateľ nemôže do 31.12.2020 jednostranne ukončiť nájom nehnuteľnosti vrátane nájmu bytu alebo nebytového priestoru pre omeškanie nájomcu s platením nájomného a úhrad na plnenia obvykle spojené s nájmom

 

Ochrana sa týka tak podnikateľov ako aj nepodnikateľov.

Je potrebné si uvedomiť, že uvedená ochrana sa týka len nemožnosti prenajímateľa skončiť nájomný vzťah výpoveďou a len konkrétne za neplatenie nájomného z „korona dôvodu“. Iné dôvody pre skončenie nájmu týmto zákonom dotknuté nie sú.

Zákon žiadnym spôsobom nerieši odpustenie povinnosti platiť nájomné a ani neobmedzuje prenajímateľov v uplatňovaní nárokov z neuhradeného nájomného. Aj keď predaj majetku v rámci exekúcie je do 31.5.2020 pozastavený, prenajímateľom aktuálne nič nebráni v podávaní návrhov na vydanie platobného rozkazu za nezaplatené nájomné aj v tomto ochrannom období.