DOČASNÁ OCHRANA PODNIKATEĽOV

Účel?

Účelom dočasnej ochrany je vytvorenie časovo obmedzeného rámca s nástrojmi na podporu efektívneho riešenia negatívnych následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 na podnikateľov prevádzkujúcich podnik.

Ako získať dočasnú ochranu?

V prvom rade je potrebné uviesť, že dočasná ochrana sa nezískava automaticky, ale treba o ňu požiadať. Inštitút sa zavádza s účinnosťou od 12.5.2020, teda počnúc týmto dátumom by mali byť prístupné formuláre na podanie žiadosti.

Kto môže požiadať o dočasnú ochranu?

O poskytnutie dočasnej ochrany je oprávnený žiadať podnikateľ so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ktorého oprávnenie na podnikanie vzniklo pred 12. marcom 2020. O dočasnú ochranu sa nemôže úspešne uchádzať nepodnikateľ.

Vylúčení z dočasnej ochrany sú :

banka, inštitúcia elektronických peňazí, poisťovňa, zaisťovňa, zdravotná poisťovňa, správcovská spoločnosť, obchodník s cennými papiermi, burza cenných papierov, centrálny depozitár cenných papierov, subjekt kolektívneho investovania, prevádzkovateľ platobného systému, dôchodková správcovská spoločnosť, doplnková dôchodkovú spoločnosť, platobná inštitúcia a veriteľ s povolením na poskytovanie spotrebiteľských úverov bez obmedzenia rozsahu.

Čo musí obsahovať žiadosť?

Žiadosť musí obsahovať

a)označenie súdu, ktorému je určená,

b)označenie žiadateľa v rozsahu

1.meno, priezvisko, miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie, ak ide o fyzickú osobu  –  podnikateľa,

2.názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu,

c)označenie emailovej adresy žiadateľa, ak žiadateľ, ktorý je fyzickou osobou  –  podnikateľom, nemá elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie,

d)vyhlásenie, že údaje a vyhlásenia uvedené v žiadosti sú pravdivé a že sa žiada o poskytnutie dočasnej ochrany podľa tohto zákona,

e)dátum podania žiadosti a podpis žiadateľa.

Žiadateľ je povinný v žiadosti vyhlásiť, že spĺňa predpoklady pre poskytnutie dočasnej ochrany, a to že:

a)je oprávnený podať žiadosť a podaním žiadosti sleduje účel dočasnej ochrany podľa § 8 z dôvodu značného zvýšenia počtu pohľadávok po lehote splatnosti alebo značného poklesu svojich tržieb v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019, ktoré podstatne ohrozujú prevádzkovanie podniku; ak žiadateľ neprevádzkoval v uvedenom období činnosť, za porovnateľné obdobie sa považuje mesiac február 2020,

b)k 12. marcu 2020 nebol v úpadku,

c)ku dňu podania žiadosti nie sú u neho dôvody na jeho zrušenie a vo vzťahu k nemu nepôsobia účinky vyhlásenia konkurzu alebo povolenia reštrukturalizácie,

d)k 12. marcu 2020 vo vzťahu k nemu neprebiehalo exekučné konanie pre uspokojenie nároku z jeho podnikateľskej činnosti,

e)vo vzťahu k jeho podniku, veci, právu alebo inej majetkovej hodnote patriacej k podniku nebol k 12. marcu 2020 začatý výkon záložného práva,

f)v kalendárnom roku 2020 nerozdelil zisk alebo iné vlastné zdroje, alebo následky takýchto úkonov odstránil,

g)v kalendárnom roku 2020 okrem opatrení smerujúcich k zmierneniu následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 neurobil iné opatrenie ohrozujúce jeho finančnú stabilitu alebo jeho následky odstránil,

h)vedie riadne účtovníctvo a neporušuje povinnosť podľa § 40 ods. 2 Obchodného zákonníka.

Ak žiadosť spĺňa predpísané náležitosti, súd podnikateľovi bezodkladne poskytne dočasnú ochranu, a to tak, že vydá potvrdenie o poskytnutí dočasnej ochrany. Potvrdenie o poskytnutí dočasnej ochrany sa doručuje uložením v spise. Informácia o poskytnutí dočasnej ochrany sa zverejní v Obchodnom vestníku.

Účinky poskytnutia dočasnej ochrany

– konanie o návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu na majetok podnikateľa pod dočasnou ochranou podanom po 12. marci 2020 sa prerušuje; tento účinok sa uplatňuje rovnako na návrhy veriteľov podané počas dočasnej ochrany

– podnikateľ pod dočasnou ochranou nie je po dobu trvania dočasnej ochrany povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu na svoj majetok;

–  exekučné konanie začaté po 12. marci 2020 voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou pre uspokojenie nároku z jeho podnikateľskej činnosti sa po dobu trvania dočasnej ochrany prerušuje;

– voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou nemožno začať výkon záložného práva vzťahujúceho sa na podnik, vec, právo alebo inú majetkovú hodnotu patriacu k podniku.

– proti pohľadávke, ktorá podnikateľovi pod dočasnou ochranou vznikla po poskytnutí dočasnej ochrany, nie je možné započítať pohľadávku, ktorá vznikla voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou pred poskytnutím dočasnej ochrany, ak ide o pohľadávku, ktorá patrí alebo patrila osobe s ním spriaznenej podľa predpisu o konkurznom konaní.

– po poskytnutí dočasnej ochrany nemôže druhá zmluvná strana vypovedať zmluvu, odstúpiť od zmluvy alebo odoprieť plnenie zo zmluvy pre omeškanie podnikateľa pod dočasnou ochranou, ktoré vzniklo v čase od 12. marca 2020 do účinnosti tohto zákona a ktorého príčinou boli následky šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19; to neplatí, ak by druhá zmluvná strana bezprostredne ohrozila prevádzkovanie svojho podniku. Právo druhej zmluvnej strany vypovedať zmluvu, odstúpiť od zmluvy alebo odoprieť plnenie zo zmluvy pre omeškanie podnikateľa pod dočasnou ochranou po účinnosti tohto zákona nie je dotknuté.

– lehoty na uplatnenie práva voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou vrátane lehôt na uplatnenie nárokov z odporovateľných právnych úkonov počas trvania dočasnej ochrany neplynú.

– záväzky bezprostredne súvisiace so zachovaním prevádzky podniku, ktoré vznikli po poskytnutí dočasnej ochrany, je podnikateľ pod dočasnou ochranou po dobu jej trvania oprávnený uhrádzať prednostne pred skôr splatnými záväzkami.úver a obdobné plnenia, ktoré úveru hospodársky zodpovedajú, poskytnuté podnikateľovi pod dočasnou ochranou spriaznenou osobou podľa predpisu o konkurznom konaní bezhotovostne počas trvania dočasnej ochrany a bezprostredne súvisiace so zachovaním prevádzky podniku sa neposudzujú podľa ustanovení Obchodného zákonníka o kríze a neuplatnia sa na ne ustanovenia predpisu o konkurznom konaní o ich uspokojení v poradí ako podriadené. Na ich zabezpečenie v konkurze sa neprihliada.

Podnikateľ pod dočasnou ochranou je povinný v rozsahu, v ktorom to možno od neho spravodlivo požadovať, vynaložiť úprimnú snahu, aby jeho veritelia boli uspokojení v čo najvyššej miere a je povinný uprednostniť spoločný záujem veriteľov pred vlastnými záujmami alebo záujmami iných osôb. To znamená najmä to, že nesmie rozdeliť zisk alebo iné vlastné zdroje a musí sa zdržať nakladania s majetkom podniku takým spôsobom, ktorý by mohol mať za následok zmenšenie majetku.

Táto povinnosť platí od podania žiadosti a vzťahuje sa rovnako na štatutárny orgán alebo členov štatutárneho orgánu podnikateľa pod dočasnou ochranou.

Zánik dočasnej ochrany

Dočasná ochrana zaniká

a) 1. októbra 2020 (vláda môže toto obdobie nariadením predĺžiť, najdlhšie však do 31.12.2020),

b) ak o jej ukončenie podnikateľ pod dočasnou ochranou požiada, alebo

c) rozhodnutím súdu o zrušení dočasnej ochrany.

Kontaktný formulár

    Táto stránka je chránená zákonom reCAPTCHA a uplatňujú sa Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google a Zmluvné podmienky.