FINANČNÁ POMOC NA PODPORU UDRŽANIA PREVÁDZKY V MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOCH

Zákon 67/2020 Z.z. o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 upravuje podmienky poskytnutia pomoci na podporu a udržanie prevádzky malých a stredných podnikov.

Do kategórie malých podnikov patrí podnik, ktorý zamestnáva menej ako 50 osôb a ktorého ročný obrat a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 10 mil. EUR. Do kategórie stredných  podnikov patrí podnik, ktorý zamestnáva menej ako 250 osôb a ktorého ročný obrat nepresahuje 50 mil. EUR a/alebo celková ročná súvaha nepresahuje 43 mil. EUR.

Finančná pomoc sa bude poskytovať malému a strednému podniku vo forme záruky za úver a/alebo úhrady úrokov z úveru. Poskytovateľom takejto finančnej pomoci bude Ministerstvo financií SR a sprostredkovateľmi pomoci Exportno-importná banka Slovenskej republiky a Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.

Finančná pomoc podľa tohto zákona nebude môcť byť poskytnutá malému a strednému podniku, ktorý:

  1. má predmet podnikania sprostredkovanie zamestnania za úhradu alebo je agentúrou dočasného zamestnávania,
  2. má nedoplatok na poistnom na sociálne poistenie alebo nedoplatok na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie po lehote splatnosti viac ako 180 dní,
  3. má nedoplatok voči zdravotnej poisťovni na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie po lehote splatnosti viac ako 180 dní,
  4. bolo voči nemu začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konania.

Bonifikáciu úroku možno poskytnúť malému a strednému podniku zo štátneho rozpočtu, ak malý zamestnávateľ

a) v období určenom v zmluve o úvere uzavretej medzi sprostredkovateľom pomoci a malým zamestnávateľom udrží úroveň zamestnanosti určenú v zmluve o úvere a

b) na konci obdobia určeného podľa písmena a) nebude mať záväzky na poistnom na sociálne poistenie, na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie alebo na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie po lehote splatnosti voči Sociálnej poisťovni alebo zdravotnej poisťovni nad výšku určenú v zmluve o úvere.