REGISTER PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA vs. ZOZNAM HOSPODÁRSKYCH SUBJEKTOV

REGISTER PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

VS.

ZOZNAM HOSPODÁRSKYCH SUBJEKTOV

Hoci majú odlišné názvy aj funkcie, v praxi sa často zamieňajú. Nasledujúci článok stručne popisuje účel a funkcie oboch vyššie uvedených registrov/zoznamov, ako aj to, akým spôsobom je možné sa do nich zaevidovať.

 

REGISTER PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Register partnerov verejného sektora je verejný register, ktorého správcom a prevádzkovateľom je Ministerstvo spravodlivosti a registrujúcim orgánom je Okresný súd Žilina. Do tohto registra sa zapisujú partneri verejného sektora, ktorými sú fyzické a právnické osoby, ktoré – povedané zjednodušene – uzatvárajú zmluvné vzťahy a prijímajú plnenia od subjektov verejnej správy. Pokiaľ partner verejného sektora spadá pod definíciu zák.č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora, vzniká mu povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora, pričom túto povinnosť má po celú dobu trvania zmluvy, na základe ktorej mu táto povinnosť vznikla.

Hlavnou funkciou registra partnerov verejného sektora je identifikácia konečného užívateľa výhod zapisovaného partnera verejného sektora. Konečným užívateľom výhod je tá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo vykonáva kontrolu nad partnerom verejného sektora, alebo fyzická osoba, v prospech ktorej sa transakcia alebo činnosť vykonáva. Register partnerov verejného sektora teda obsahuje údaje o partnerovi verejného sektora, jeho konečnom užívateľovi výhod, ako aj údaje o verejných funkcionároch v SR pôsobiacich v riadiacich orgánov partnera verejného sektora alebo v jeho vlastníckej štruktúre.
Registráciu v registri partnerov verejného sektora môže vykonať iba oprávnená osoba, ktorou môže byť advokát, notár, audítor, banka alebo daňový poradca. Oprávnená osoba je zároveň povinná objektívne a nezávisle identifikovať konečného užívateľa výhod, pričom za túto identifikáciu aj zodpovedá.

Kto má povinnosť registrácie v registri partnerov verejného ustanovuje zák. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora.

 

ZOZNAM HOSPODÁRSKYCH SUBJEKTOV

Zoznam hospodárskych subjektov je verejný register vedený Úradom pre verejné obstarávanie.

Jeho účelom je zjednodušiť postup hospodárskych subjektov pri účasti na verejnom obstarávaní. Zoznam je dobrovoľný a zapisujú sa do neho tie hospodárske, ktoré o to požiadajú a splnia podmienky osobného postavenia podľa zák.č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní (nebol odsúdený z trestného činu uvedeného v §32 ods. 1a) z. o verejnom obstarávaní, nemá nedoplatky na zdravotnom, sociálnom poistení, nemá daňové nedoplatky, nebol na neho vyhlásený konkurz, reštrukturalizácia, nie je v likvidácii, nemá uložený zákaz účasti na verejnom obstarávaní atď.).

Subjekt, ktorý je v tomto zozname zapísaný, nemusí tieto podmienky osobného postavenia opätovne preukazovať v prípade, že sa chce verejného obstarávania zúčastniť. Registrácia v tomto zozname nie je povinná, výrazne však uľahčuje prípravu podkladov pre uchádzača.
Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné v postupoch verejného obstarávania overovať.

Zápis do zoznamu hospodárskych subjektov sa vykonáva s platnosťou na tri roky.

 

V prípade otázok alebo záujmu o registráciu sme Vám k dispozícii.

 

    Táto stránka je chránená zákonom reCAPTCHA a uplatňujú sa Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google a Zmluvné podmienky.