Náhrada škody – náhrada nemajetkovej ujmy, bolestné a ostatné udalosti

Náhrada škody predstavuje konania, ktoré sú osobitne náročné na uplatnenie nároku, dokazovanie aj právnu kvalifikáciu.

Zastupujeme v konaniach pri vzniku týchto udalostí: škody z poistných udalostí, náhrada nemajetkovej ujmy, škody na zdraví, bolestné a sťaženie spoločenského uplatnenia. Škoda môže vzniknúť z akýchkoľvek právnych úkonov alebo udalostí, pričom sa uplatňuje nielen skutočná škoda, ale aj ušlý zisk. Pokiaľ osoba zodpovedná za vznik škody túto neuhradí dobrovoľne, je na mieste nároku sa domáhať dostupnými právnymi prostriedkami