Minimálna mzda a dôchodkový vek zakotvené v Ústave SR

Dňa 1.júla 2019 nadobudne účinnosť novela Ústavy SR, ktorou sa prijala garancia minimálnej mzdy a dôchodkového veku. Parlament schválil novelu č. 99/2019 Z.z., ktorou sa dopĺňa článok 36 Ústavy SR o nasledovný text: “Každý zamestnanec má právo, aby jeho odmena za vykonanú prácu nebola nižšia ako minimálna mzda. Podrobnosti o úprave minimálnej mzdy ustanoví zákon.“ Minimálna mzda bola zákonom garantovaná aj doteraz, pričom nariadením vlády je každoročne určovaná konkrétna suma minimálnej mzdy. Doplnenie práva na minimálnu mzdu na úrovni Ústavy SR má poskytovať ešte vyššiu formu ochrany pre zamestnancov.

Rovnako s účinnosťou od 1.júla 2019 bude súčasťou Ústavy SR aj výška dôchodkového veku, ktorý bol stanovený ako dôchodkový strop 64 rokov. Vek potrebný na vznik nároku na primerané hmotné zabezpečenie v starobe nesmie presiahnuť 64 rokov. Pre ženy, ktoré vychovali deti vzniká právo na primerané zníženie dôchodkového veku, a to:

a) o šesť mesiacov, ak žena vychovala jedno dieťa,
b) o dvanásť mesiacov, ak vychovala dve deti,
c) o osemnásť mesiacov, ak vychovala tri a viac detí.