Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod do obchodného registra od 1.11.2018

S účinnosťou od 1.11.2018 sa do obchodného registra zapisujú aj údaje o konečnom užívateľovi výhod. Túto povinnosť má každá právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu v zmysle zákona č. 52/2018 Z. z.

Údaje o konečnom užívateľovi výhod sa zapisujú do obchodného registra v rozsahu:

  • meno, priezvisko,
  • rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené,
  • adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu,
  • štátna príslušnosť,
  • druh a číslo dokladu totožnosti,
  • údaje, ktoré zakladajú postavenie konečného užívateľa výhod podľa osobitného predpisu.

 

Tieto údaje nebudú verejne dostupné a budú len súčasťou Potvrdenia o vykonaní zápisu do obchodného registra. U subjektov, ktoré už sú k 31.10.2018 zapísané v obchodnom registri vzniká povinnosť zapísať údaje o konečnom užívateľovi výhod do obchodného registra v lehote do 31.12.2019.

 

Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod v obchodnom registri nenahrádza povinnosť vykonať zápis konečného užívateľa výhod partnera verejného sektora do Registra partnerov verejného sektora.