Právne rady

20. apríla 2020

OPATRENIA V OBLASTI ODKLADU SPLÁCANIA ÚVERU POSKYTNUTÉHO MALÉMU ZAMESTNÁVATEĽOVI A INÉMU PODNIKATEĽOVI – FYZICKEJ OSOBE

V prípade malých zamestnávateľov (malé a stredné podniky) a podnikateľov – fyzických osôb sa odklad splátok týka veriteľov , ktorými sú nielen banka a pobočka zahraničnej banky, ale aj […]
20. apríla 2020

OPATRENIA V OBLASTI ODKLADU SPLÁTOK ÚVERU POSKYTNUTÉHO SPOTREBITEĽOVI

Tieto opatrenia sa týkajú spotrebiteľov a spotrebiteľských úverov. V prípade úverov na bývanie, spotrebiteľských zmlúv o úvere, ktorá plní rovnaký účel ako zmluva o úvere na […]
18. apríla 2019

Minimálna mzda a dôchodkový vek zakotvené v Ústave SR

Dňa 1.júla 2019 nadobudne účinnosť novela Ústavy SR, ktorou sa prijala garancia minimálnej mzdy a dôchodkového veku. Parlament schválil novelu č. 99/2019 Z.z., ktorou sa dopĺňa […]
15. novembra 2018

Zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod do obchodného registra od 1.11.2018

S účinnosťou od 1.11.2018 sa do obchodného registra zapisujú aj údaje o konečnom užívateľovi výhod. Túto povinnosť má každá právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy ani […]
24. januára 2018

Náhrada škody – náhrada nemajetkovej ujmy, bolestné a ostatné udalosti

Náhrada škody predstavuje konania, ktoré sú osobitne náročné na uplatnenie nároku, dokazovanie aj právnu kvalifikáciu. Zastupujeme v konaniach pri vzniku týchto udalostí: škody z poistných udalostí, […]