Právne rady

14. novembra 2017

Rozhodcovské konanie

Čo je rozhodcovské konanie? Rozhodcovské konanie sa považuje za alternatívne riešenie sporu, ktoré môže plnohodnotne nahradiť štátne súdy v sporoch medzi subjektmi v občianskoprávnej aj obchodnoprávnej […]
14. novembra 2017

Štofková, P.: Postavenie správcu v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní

Publikácia je spracovaná s cieľom ponúknuť čitateľovi náhľad na jednotlivé fázy konkurzného a reštrukturalizačného konania, a to najmä z praktického pohľadu správcu. Autorka v nej reaguje […]
14. novembra 2017

Zmeny v Obchodnom zákonníku

Desať zmien Obchodného zákonníka účinných od 1.2.2013: 1. Zavedenie paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky Ak je dlžník v omeškaní od 1.2.2013 má veriteľ právo […]
14. novembra 2017

Vymáhanie zahraničných pohľadávok – európsky platobný rozkaz

Čo je európsky platobný rozkaz? Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze, umožňuje […]
14. novembra 2017

Reštrukturalizácia ako riešenie dlhov

Reštrukturalizácia je forma riešenia úpadku dlžníka. Cieľom a účelom reštrukturalizácie je ozdraviť subjekt, ktorý je v úpadku alebo ktorému úpadok hrozí bez toho, aby musel podstúpiť […]