OPATRENIA V OBLASTI ODKLADU SPLÁTOK ÚVERU POSKYTNUTÉHO SPOTREBITEĽOVI

Tieto opatrenia sa týkajú spotrebiteľov a spotrebiteľských úverov.

V prípade úverov na bývanie, spotrebiteľských zmlúv o úvere, ktorá plní rovnaký účel ako zmluva o úvere na bývanie a zmlúv o spotrebiteľskom úvere, pričom ide o úvery splácané pravidelnými vopred určenými splátkami úveru je možné požiadať o odklad splátok o 9 mesiacov, pričom žiadosť o doklad splátok na ten istý úver je možné podať jedenkrát.

V prípade ostatných spotrebiteľských úverov (lízingové zmluvy, splátkové predaje, ostatní veritelia poskytujúci spotrebiteľské úvery) je možné požiadať o odklad splátok o 3 mesiace s možnosťou predĺženia o ďalšie 3 mesiace.

Veriteľ je v zásade povinný odklad splátok povoliť.

Výnimkou sú len situácie, ak:

a) je dlžník v omeškaní so splátkou úveru, pri ktorom žiada odklad splátok, dlhšie ako 30 dní pred podaním žiadosti o odklad splátok,

b) bol dlžník k 29. februáru 2020 v omeškaní so splátkou úveru dlhšie ako 30 dní aspoň vo výške 100 eur pri inom úvere poskytnutom tým istým veriteľom,

c) bol dlžník ku dňu podania žiadosti o odklad splátok v stave zlyhania podľa osobitného predpisu

d) žiadosť o odklad splátok nie je riadne vyplnená alebo

e) žiadosť o odklad splátok neobsahuje náležitosti podľa vzoru V týchto prípadoch veriteľ odklad splátok povoliť nemusí.

Žiadosť o odklad splátok sa vybavuje v 30 – dňovej lehote, pričom veriteľ je povinný v tejto lehote spotrebiteľa informovať, či odklad splátok povolil alebo nepovolil, prípadne požiadať o doplnenie žiadosti. Ak by veriteľ v stanovenej lehote neinformoval dlžníka vôbec, považuje sa odklad splátok za povolený.

Veriteľ v súvislosti s odkladom splátok a s tým súvisiacou zmenou spotrebiteľskej zmluvy nesmie

a) vyžadovať dodatočné zabezpečenie úveru,

b) požadovať úhradu poplatkov, náhradu nákladov alebo inú odplatu, okrem zaplatenia úroku za obdobie odkladu splátok,

c) podmieniť odklad splátok ďalšími podmienkami.

POZOR!!!

Za obdobie odkladu splátok riadne plynú úroky z úveru, ktoré veriteľ rozvrhne do zvyšných splátok úveru splatných po uplynutí odkladu splátok, ak sa s dlžníkom nedohodne inak.