Zodpovednost za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu

Podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu nie je len možnosť ako riešiť svoje dlhy, ale najmä povinnosť dlžníkov v prípade, že sa dostali do predlženia. S účinnosťou od 1.1.2013 sa mení právna úprava zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) týkajúca sa zodpovednosti dlžníkov a osôb konajúcich v mene dlžníkov za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu. Najmä sa sprísňujú sankcie za porušenie tejto povinnosti a zjednodušuje sa mechanizmus ukladania týchto sankcií.
Tento web a jeho obsah majú za úlohu informovať verejnosť, neposkytujú plne právne poradenstvo a ani nezakladajú žiaden vzťah medzi právnikom a klientom. V prípade, ak sa Vás dotýkajú právne skutočnosti, alebo máte otázky kontaktujte právnika.
Naša kancelária má dlhoročné skúsenosti z oblasti konkurzného práva, je možné zasthnúť nás na tel.č. 035/6428072, 035/6401813 alebo mailom: office@advokatskaspolocnost.sk
Od 1.1.2013 bude mať povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu len ten dlžník, ktorý je v predlžení, a to do 30 dní od kedy sa dozvedel alebo pri zachovaní odbornej starostlivosti mohol dozvedieť o svojom predlžení. Predlžený je ten, kto je povinný viesť účtovníctvo , má viac ako jedného veriteľa a hodnota jeho záväzkov presahuje hodnotu jeho majetku. V tejto časti je úprava k dlžníkom zhovievavejšia, nakoľko bola vypustená povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu pre dlžníkov v prípade platobnej neschopnosti. Veriteľom však toto oprávnenie aj v prípade platobnej neschopnosti dlžníka ostalo, t.j. veriteľ stále môže podať návrh na vyhlásenie konkurzu na dlžníka z dôvodu jeho platobnej neschopnosti. Dlžník však už povinnosť podať na seba tento návrh v prípade platobnej neschopnosti nemá. Zároveň sa ale sprísňuje, resp. zavádza automatická sankcia za nepodanie návrhu alebo podanie návrhu oneskorene. Osobe, ktorá počas štyroch rokov pred začatím konkurzného konania vo funkcii štatutárneho orgánu alebo jeho člena, likvidátora alebo zákonného zástupcu dlžníka porušila povinnosť včas podať návrh na vyhlásenie konkurzu, vzniká vyhlásením konkurzu povinnosť zaplatiť v prospech všeobecnej podstaty sumu vo výške dlžníkovho základného imania zapísaného v príslušnom registri v čase, keď porušila povinnosť včas podať návrh na vyhlásenie konkurzu, najviac vo výške dvojnásobku minimálnej výšky základného imania obchodnej spoločnosti ustanovenej zákonom. Tejto zodpovednosti sa zbaví len ten, kto preukáže, že neporušil túto povinnosť alebo že konal s odbornou starostlivosťou. Inými slovami, ZKR zavádza konkrétny majetkový postih zodpovedných osôb, ktoré porušili povinnosť včas podať návrh na vyhlásenie konkurzu, pričom týmto osobám vznikne povinnosť zložiť finančné prostriedky v prospech všeobecnej podstaty v momente vyhlásenia konkurzu, bez toho, aby toto právo bolo potrebné voči nim osobitne uplatňovať v súdnom konaní.
Účelom tejto úpravy je okrem iného aj snaha donútiť dlžníkov k zodpovednosti a zabrániť tomu, aby čakali niekoľko rokov, kým podajú návrh na vyhlásenie konkurzu už v čase, keď dlžník nevlastní žiadny alebo minimálny majetok a veriteľom sa nedostane žiadneho uspokojenia.
Tento web a jeho obsah majú za úlohu informovať verejnosť, neposkytujú plne právne poradenstvo a ani nezakladajú žiaden vzťah medzi právnikom a klientom. V prípade, ak sa Vás dotýkajú právne skutočnosti, alebo máte otázky kontaktujte právnika.
Naša kancelária má dlhoročné skúsenosti z oblasti konkurzného práva, je možné zastihnúť nás na tel.č. 035/6428072, 035/6401813 alebo mailom: office@advokatskaspolocnost.sk