Zmeny v Obchodnom zákonníku

Desať zmien Obchodného zákonníka účinných od 1.2.2013:
1. Zavedenie paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky
Ak je dlžník v omeškaní od 1.2.2013 má veriteľ právo na paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky a to bez osobitného upozornenia.Paušálna náhrada činní sumu 40€ jednorazovo
2. Maximálna lehota splatnosti pre orgány verejnej moci
Dlžníkovi ako subjektu verejnej správy stanovuje novela maximálnu lehotu splatnosti záväzku v trvaní 30 dní. Existujú však aj výnimky od tohto ustanovia a to ak:
▪ osobitne zmluvne dohodnutá lehota splatnosti nikdy nebude dlhšia ako 60 dní,
▪ takéto dojednanie dlhšej ako 30 dňovej lehoty splatnosti nebude v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre veriteľa v zmysle nového § 369d.
▪ takéto osobitné dojednanie dlhšej lehoty splatnosti je odôvodnené osobitnou povahou predmetu plnenia. Uvedené predpoklady pre dojednanie lehoty splatnosti medzi 30 až 60 dňami musia byť naplnené kumulatívne
3. Maximálna lehota splatnosti pre podnikateľov
Pre záväzkové vzťahy medzi podnikateľmi sa definuje maximálna lehota splatnosti peňažného záväzku z dodania tovaru alebo poskytnutia služby, ktorá nesmie presiahnuť 60 dní odo dňa doručenia faktúry alebo inej výzvy veriteľa podobnej povahy
4. Nový inštitút „nekalých zmluvných podmienok a nekalej obchodnej praxe”
Za nekalú zmluvnú podmienku alebo nekalú obchodnú prax sa považuje aj zmluvné dojednanie alebo obchodná prax vylučujúca vznik nároku na úroky z omeškania alebo zmluvné dojednanie alebo obchodná prax, ktorá vedie k tomu, že sa veriteľ vzdá nároku na úroky z omeškania ešte pred porušením zmluvnej povinnosti.
5. Vyvolávanie nebezpečenstva zámeny
Podnikateľ si nesmie zvoliť obchodné meno ktoré je objektívne spôsobilé vyvolať u adresátov jeho obchodnej dokumentácie nebezpečenstvo zámeny podnikateľa s verejným registrom alebo inou evidenciou vedenou na základe zákona.
6. Overovanie podpisov predsedu valného zhromaždenia a jediného spoločníka
Pravosť podpisu predsedu valného zhromaždenia musí byť úradne osvedčená, ak programom valného zhromaždenia boli rozhodnutia
▪ o zvýšení alebo znížení základného imania a rozhodnutia o nepeňažnom vklade,
▪ vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľov,
▪ o zrušení spoločnosti alebo o zmene právnej formy
▪ o schválení zmluvy o predaji podniku alebo zmluvy o predaji časti podniku,
▪ o vymenovaní a odvolaní prokuristu.
Aj v jednoosobovej spoločnosti s ručením obmedzeným, musí byť na vyššie uvedených rozhodnutiach pravosť podpisu jediného spoločníka úradne osvedčená. Výnimky:
▪ Ak valné zhromaždenie resp. rozhodnutie jediného spoločníka, na ktorom bolo uvedené rozhodnutia prijaté, sa uskutočnilo pred 1. februárom 2013 a súčasne návrh na zápis zmeny do obchodného registra v súvislosti s týmto rozhodnutím je podaný do 1. apríla 2013.
7. Zamestnanecká voľba členov dozornej rady
Novela uvádza, že právo voliť členov dozornej rady majú len zamestnanci, ktorí sú k spoločnosti v čase voľby v pracovnom pomere. Ak predstavenstvo nezorganizuje voľbu alebo odvolanie do 60 dní od doručenia takéhoto návrhu, sú odborová organizácia alebo splnomocnení zástupcovia oprávnených voličov oprávnení zorganizovať voľbu sami.
8. Zakotvenie nového inštitútu „Subjekt verejného práva”
Novela zavádza nový pojem- subjekt verejného práva-, zmyslom je splnenie požiadavok smernice 2011/7/EU.
9. Úroky z omeškania
V prípade, ak sa zmluvné strany na výške úrokov nedohodli, nebude sa odkazovať na úpravu predpisov občianskeho práva. Veriteľ má právo na náhradu škody spôsobenej omeškaním so splnením peňažného záväzku, len ak táto škoda nie je krytá úrokmi z omeškania alebo paušálnou náhradou nákladov spojených s uplatnením pohľadávky alebo ich súčtom. Toto nariadenie by malo zaviesť pre podnikateľov možnosť vybrať si, či si budú od dlžníka uplatňovať fixnú alebo variabilnú výšku zákonného úroku z omeškania.
10. Zmena zákona o obchodnom registri
Novela definuje ako miestne príslušný pre zápis odštepného závodu registrový súd, ktorý vedie obchodný register, v ktorom je podnikateľ zapísaný. Následne uvedený registrový súd oznámi registrovému súdu, v obvode ktorého je umiestnený odštepný závod, zápis príslušnej zmeny.