Vymáhanie zahraničných pohľadávok – európsky platobný rozkaz

Čo je európsky platobný rozkaz?
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1896/2006 z 12. decembra 2006, ktorým sa zavádza európske konanie o platobnom rozkaze, umožňuje veriteľom vymáhať nepopreté občianske a obchodné pohľadávky, ktoré má veriteľ v iných členských štátoch EÚ.

Nariadenie sa uplatňuje vo všetkých členských štátoch Európskej únie s výnimkou Dánska. V rámci tohto konania sa nevyžaduje ústne pojednávanie na súde. Stačí, aby navrhovateľ vyhotovil návrh a podal ho na príslušný súd. Konanie sa potom odvíja samostatne. Nevyžadujú sa žiadne ďalšie formality alebo úkony zo strany navrhovateľa.
Kto vydáva európsky platobný rozkaz?
Európsky platobný rozkaz musí voči odporcovi vydať súd. Odporca môže pohľadávku zaplatiť alebo ju poprieť. Na napadnutie európskeho platobného rozkazu má 30 dní.V prípade napadnutia európskeho platobného rozkazu prípad prejde na bežný občiansky súd a bude sa riadiť vnútroštátnym právom.
Aký je účel európskeho platobného rozkazu?
Účelom nariadenia o európskom konaní o platobnom rozkaze je zjednodušiť a zrýchliť súdne konanie a znížiť náklady na takéto konanie v cezhraničných sporoch, hlavne pri nepopretých peňažných pohľadávkach.

Vykonateľný európsky platobný rozkaz sa automaticky uzná a vykoná v inom členskom štáte (okrem Dánska) bez potreby ďalšieho vyhlásenia vykonateľnosti v členskom štáte, v ktorom sa o výkon žiada, a bez akejkoľvek možnosti namietať proti jeho uznaniu.

Konanie o európskom platobnom rozkaze je založené na používaní vzorových tlačív v komunikácii medzi súdom a stranami s cieľom uľahčiť jeho priebeh a umožniť využívanie automatického spracovávania údajov.

Nariadenie o európskom konaní o platobnom rozkaze nebráni navrhovateľovi, aby pri uspokojovaní pohľadávky využil iné konanie dostupné podľa práva členského štátu alebo práva Spoločenstva. Ide len o alternatívu, ktorá ponúka okrem zjednodušenia súdneho konania aj vykonateľnosť európskeho platobného rozkazu v akomkoľvek inom členskom štáte.
Koľko stojí konanie o európskom platobnom rozkaze?
Konanie o európskom platobnom rozkaze nesmie byť v žiadnej krajine EÚ drahšie než je riadne občianske súdne konanie podľa vnútroštátnej legislatívy každej krajiny. Nemôže byť teda poplatkovo znevýhodnené. Na Slovensku sa platia súdne poplatky v prípade podania návrhu na vydanie európskeho platobného rozkazu v rovnakej výške ako v prípade slovenského platobného rozkazu.
Tento web a jeho obsah majú za úlohu informovať verejnosť, neposkytujú plne právne poradenstvo a ani nezakladajú žiaden vzťah medzi právnikom a klientom. V prípade, ak sa Vás dotýkajú právne skutočnosti, alebo máte otázky kontaktujte právnika.
Naša kancelária má dlhoročné skúsenosti z oblasti obchodného práva, je možné zastihnúť nás na tel.č. 035/6428072, 035/6401813 alebo mailom: office@advokatskaspolocnost.sk