Vklady pri založení spoločnosti – novela

Novela Obchodného zákonníka, ktorú schválila Vláda Slovenskej republiky, by mala zamedziť splácaniu peňažných vkladov ku ktorým v skutočnosti nedochádza. Podstatu zmeny predstavuje fakt, že vklady do základného imania bude treba uložiť na účet v banke. Súčasťou návrhu na zápis do obchodného registra sa stane výpis z účtu v banke, ktorý potvrdí skutočnosť, či boli vklady v banke alebo ich časti reálne vložené. Nebude teda možné, tak ako to bolo doteraz vo vačšine prípadov, zaplatiť vklady do základné imania v hotovosti do pokladne spoločnosti. Účelom zákona je vyhnúť sa fiktívnemu splácaniu vkladov, keď v súčasnosti sú mnohé spoločnosti zakladané bez toho, aby spoločníci reálne disponovali peňažnými prostriedkami, ktoré majú predstavovať ich vklad do spoločnosti. Novela je reakciou na Akčný plán boja proti daňovým podvodom.
Novela nadobudne účinnosť 1.12.2013 a bude sa vzťahovať na všetky spoločnosti založené po 1.12.2013. Ak bola spoločnosť založená pred 1.12.2013 (založením spoločnosti sa rozumie podpísanie spoločenskej zmluvy, resp. zakladateľskej listiny) a návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra bol podaný najneskôr do 28. 2. 2014, práva a povinnosti zakladateľov spoločnosti a správcu vkladu pri založení a vzniku spoločnosti a správe vkladu sa spravujú predpismi účinnými do 30. novembra 2013.