Rozhodcovské konanie

Čo je rozhodcovské konanie?
Rozhodcovské konanie sa považuje za alternatívne riešenie sporu, ktoré môže plnohodnotne nahradiť štátne súdy v sporoch medzi subjektmi v občianskoprávnej aj obchodnoprávnej oblasti. Rozhodcovský súd rozhoduje majetkové nároky účastníkov sporu.
Aké sú výhody rozhodcovského konania?
rýchlosť konania (spor môže byť rozhodnutý už v priebehu niekoľkých týždňov)
cenová dostupnosť (nižší poplatok ako súdny poplatok pri všeobecných súdoch)
pružnosť a jednoduchosť konania
jednostupňové konanie, teda rozsudok je konečný a nemožno sa voči nemu odvolávať
rozsudok je rovnocenný rozsudkom všeobecných súdov
vykonateľnosť rozsudkov (rozhodcovský rozsudok je po doručení právoplatný a vykonateľný, čo umožňuje oprávnenému domáhať sa svojho nároku prostredníctvom súdneho exekútora)
diskrétnosť a dôveryhodnosť ( neverejnosť konania, mlčanlivosť rozhodcov)
vysoká odbornosť rozhodcov
Ako prebieha rozhodcovské konanie?
Rozhodcovské konanie začína žalobou strany, ktorá si chce uplatniť svoj nárok. Keďže konanie je kontradiktórne, účastníci majú možnosť predkladať dôkazy, ktoré súd hodnotí. Rozhodcovské konanie sa končí vynesením rozsudku, v ktorom sa rozhodne vo veci samej, ale aj o trovách konania. Rozhodcovský rozsudok sa považuje za konečný, ktorý sa po nadobudnutý právoplatnosti stáva exekučným titulom. Zrušenie rozhodcovského rozsudku štátnym súdom je možné len za podmienok určených v §40 zákona o rozhodcovskom konaní
Presnejší priebeh rozhodcovského konania upravuje rokovací poriadok a zákon o rozhodcovskom konaní.
O čom rozhodcovský súd nerozhoduje?
Z kompetencií rozhodcovského konania sú vylúčené spory:
o osobnom stave
ktoré vznikli v priebehu konkurzného a vyrovnacieho konania
o vzniku, zmene a zániku vlastníckeho práva a iných vecných práv k nehnuteľnostiam
ktoré súvisia s nútením výkonom rozhodnutí
Tento web a jeho obsah majú za úlohu informovať verejnosť, neposkytujú plne právne poradenstvo a ani nezakladajú žiaden vzťah medzi právnikom a klientom. V prípade, ak sa Vás dotýkajú právne skutočnosti, alebo máte otázky kontaktujte právnika.
Naša kancelária má dlhoročné skúsenosti z oblasti obchodného práva, je možné zastihnúť nás na tel.č. 035/6401813, 035/6428072 alebo mailom: office@advokatskaspolocnost.sk