Reštrukturalizácia ako riešenie dlhov

Reštrukturalizácia je forma riešenia úpadku dlžníka. Cieľom a účelom reštrukturalizácie je ozdraviť subjekt, ktorý je v úpadku alebo ktorému úpadok hrozí bez toho, aby musel podstúpiť likvidačný konkurz. Čo vlastne reštrukturalizácia obnáša? ▪ je to proces dozorovaný správcom a súdom
▪ správca v reštrukturalizácii sa nestáva štatutárnm orgánom dlžníka, je len dozorujúcim orgánom nad činnosťou dlžníka, doterajším štatutárom však ich funkcia ostáva zachovaná
▪ začatím reštrukturalizačného konania sa prerušujú všetky začaté exekučné konania a konania o výkon rozhodnutia, rovnako nemožno takéto konania už iniciovať
▪ všetky pohľadávky, ktoré vznikli veriteľom dlžníka pred začatím reštrukturalizačného konania musia byť prihlásené prihláškou, inak sa na ne v reštrukturalizácii neprihliada a právo vymáhať ich v prípadeúspešnej reštrukturalizácie zaniká
▪ reštrukturalizácia je vhodným riešením pre subjekty, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť, chcú ju zachovať aj do budúcnosti, avšak nesú bremeno veľkého množstva dlhov, ktoré nie sú schopní v súčasnejsituácii splácať
▪ reštrukturalizácia rieši komplexne všetky dlhy, ktoré dlžníkovi vznikli ku dňu začatia reštrukturalizačného konania
▪ reštrukturalizačný plán ako splátkový kalendár, podľa ktorého bude dlžník povinný veriteľom plniť ich pohľadávky môže byť rozložený na niekoľko rokov
▪ podmienkou je ponúknuť veriteľom väčšie uspokojenie ako to, ktoré by sa im dostalo v prípade konkurzného konania, aj keď za dlhší čas
plnenie ponúknuté veriteľom môže pochádzať jednak z vlastnej podnikateľskej činnosti dlžníka, jednak z racionalizačných opatrení, ktoré budú v rámci reštrukturalizácie vykonané
Tento web a jeho obsah majú za úlohu informovať verejnosť, neposkytujú plne právne poradenstvo a ani nezakladajú žiaden vzťah medzi právnikom a klientom. V prípade, ak sa Vás dotýkajú právne skutočnosti, alebo máte otázky kontaktujte právnika.
Naša kancelária má dlhoročné skúsenosti z oblasti konkurzného práva, je možné zastihnúť nás na tel.č. 035/6401813 , 035/6428072 alebo mailom: office@advokatskaspolocnost.sk