Prihlasovanie pohľadávok do konkurzného konania

(v zmysle § 28 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej len „ZKR“)
Konkurzné konanie sa začína podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka. Návrh je oprávnený podať veriteľ, dlžník alebo likvidátor dlžníka. V prípade, že návrh spĺňa zákonom požadované náležitosti. Súd potom v lehote najneskôr do 15 dní od doručenia návrhu rozhodne o začatí konkurzného konania a v ďalšej 5- dňovej lehote vyhlási na majetok dlžníka konkurz alebo ustanoví do funkcie predbežného správcu.
Vyhlásením konkurzu sa začína konkurz. Dňom vyhláseia konkurzu je deň nasledujúci po dni, v ktorom bolo uznesenie o vyhlásení konkurzu zverejnené v obchodnom vestníku. Ak vznikla veriteľovi do tohto dňa voči dlžníkovi akákoľvek pohľadávka (peňažná/nepeňažná), môže si ju prihlásiť podaním prihlášky u správcu úpadcu (dlžníka, na ktorého bol vyhlásený konkurz). Základná prihlasovacia lehota na prihlasovanie pohľadávok je v zmysle ustanovenia § 28 ods. 2) ZKR 45 dní odo dňa vyhlásenia konkurzu. Ak si pohľadávku veriteľ prihlási neskôr, teda po 45-tich dňoch od vyhlásenia konkurzu, na prihlášku sa síce prihliadať bude a právo veriteľa na pomerné uspokojenie ostáva zachované, avšak veriteľ už nebude mať hlasovacie právo a iné práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.
Náležitosti prihlášky
V prvom rade sa musíte uistiť, či podávate prihlášku nezabezpečenej pohľadávky, prihlášku zabezpečenej pohľadávky, alebo podávate súhrnnú prihlášku viacerých pohľadávok (v prípade ak evidujete voči dlžníkovi viacero pohľadávok, môžete ich podať všetky na jednom tlačive). Tlačivá je možné nájsť na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti v sekcii „Vzory a formuláre.“
Ďalej musí prihláška obsahovať nasledovné údaje:
a) V prípade ak sa jedná o veriteľa fyzickú osobu meno, priezvisko a bydlisko veriteľa a v prípade ak sa jedná o právnickú osobu názov a sídlo.
b) V prípade ak je úpadca fyzická osoba: meno, priezvisko a bydlisko úpadcu a v prípade právnickej osoby názov a sídlo.
c) Právny dôvod vzniku pohľadávky (stručný popis okolností, za akých pohľadávka vznikla)
d) Poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty (na túto skutočnosť mnohí veritelia zabúdajú, avšak aj poradie je základnou náležitosťou a pokiaľ bude tento údaj chýbať jedná sa o neúplne vyplnenú prihlášku a nebude sa na ňu prihliadať!)
e) Celková suma pohľadávky
f) Podpis (nie je potrebné úradné overenie)
Pokiaľ bude niektorý z údajov na prihláške chýbať, na prihlášku sa nebude prihliadať. Dávam do pozornosti, že podanie, ktorým bola uplatnená pohľadávka prihlásená prihláškou sa nedá opraviť ani doplniť. Všetky tvrdenia a skutočnosti, ktoré sú uvedené v prihláške je veriteľ povinný doložiť prílohami.
Záverom je ešte potrebné spomenúť oprávnenie veriteľa v prípade prihlásenia svojej pohľadávky podľa ustanovenia § 31 ods. 1) ZKR požiadať správcu o vydanie potvrdenia, či jeho pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok. Potvrdenie sa nevydáva automaticky, preto je potrebné oň výslovne správcu požiadať.
Tento web a jeho obsah majú za úlohu informovať verejnosť, neposkytujú plne právne poradenstvo a ani nezakladajú žiaden vzťah medzi právnikom a klientom. V prípade, ak sa Vás dotýkajú právne skutočnosti, alebo máte otázky kontaktujte právnika.
Naša kancelária má dlhoročné skúsenosti z oblasti konkurzného práva, je možné zastihnúť nás na tel.č. 035/6428072, 035/6401813 alebo mailom: office@advokatskaspolocnost.sk