Register partnerov verejného sektora

1. Čo je register partnerov verejného sektora?

Register prevádzkovaný Ministerstvom spravodlivosti SR, do ktorého sa zapisuje partner verejného sektora.

2. Kto je partner verejného sektora?

Partnerom verejného sektora je: a) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy a ktorá prijíma finančné prostriedky z verejných zdrojov b)ktorá prijíma plnenie, ktorého predmetom je majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva z verejných zdrojov c) ktorá uzatvára zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu podľa osobitného predpisu d) ktorá je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý má so zdravotnou poisťovňou uzavretú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, e) ktorá sa povinne zapisuje do registra podľa osobitného predpisu, f) na ktorú bola postúpená alebo inak nadobudla pohľadávku voči štátu, štátnemu fondu, verejnoprávnej inštitúcii, obci, vyššiemu územnému celku alebo právnickej osobe zriadenej zákonom alebo g) ktorá priamo alebo prostredníctvom ďalších osôb dodáva osobám podľa prvého až piateho bodu tovary alebo služby alebo nadobúda od nich majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva a súčasne vie alebo má vedieť, že ňou poskytované plnenia alebo nadobúdaný majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva súvisia so zmluvou podľa písmena d) ,

3. Kto má povinnosť registrácie v registri partnerov verejného sektora?

Povinnosť registrácie v registri partnerov verejného sektora má každý partner verejného sektora počas celej doby trvania zmluvy. Zmluvou sa rozumie zmluva alebo iný právny úkon, na základe ktorého partner verejného sektora prijíma finančné prostriedky alebo nadobúda majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva od subjektov verejného sektora.

4. Kto je konečným užívateľom výhod?

Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod.

5. Kto je oprávnenou osobou na registráciu v Registri partnerov verejné ho sektora?

Oprávnenou osobou je advokát, notár, banka, pobočka zahraničnej banky, audítor, daňový poradca, ktorí majú miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky a ktorí sa na základe písomnej dohody zaviazali plniť povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora.

6. Koľko stojí registrácia v Registri partnerov verejného sektora?

Registračný formulár