Podielové spoluvlastníctvo

Vlastníte nehnuteľnosť spolu s iným rodinným príslušníkom alebo inou osobou a neviete sa dohodnúť na vysporiadaní? Alebo by ste sa aj dohodnúť vedeli a neviete ako to zrealizovať? V prvom rade je potrebné priblížiť, čo je podielové spoluvlastníctvo a kedy vzniká. Podielové spoluvlastníctvo znamená, že jedna právne samostatná vec (napr. nehnuteľnosť) je v spoločnom vlastníctve viacerých osôb. Každá z týchto osôb sa na vlastníctve podiela spoluvlastníckym podielom určeným zlomkom. Súčet všetkých zlomkov tvorí celok (Nejedná sa o bezpodielové spoluvlastníctvo, ktoré vzniká medzi manželmi). Spoluvlastníci môžu byť dvaja, ale môže ich byť aj viac, ich počet nie je obmedzený. Napríklad pri ornej pôde sa často stretávame s podielovým spoluvlastníctvom, kde jednu parcelu vlastní niekoľko stoviek spoluvlastníkov. Podielové spoluvlastníctvo vzniká zmluvou alebo zo zákona. Častým príkladom vzniku podielového spoluvlastníctva je situácia, keď viaceré osoby zdedia nehnuteľnosť. Jednu nehnuteľnosť však spravidla nemôžu využívať všetci podieloví spoluvlastníci spoločne a preto často dochádza k sporom. Vzniká potreba podielové spoluvlastníctvo vyporiadať, teda rozdeliť. Do úvahy prichádzajú nasledovné možnosti vyporiadania:
Reálne rozdelenie nehnuteľnosti na viac častí s tým, že každý zo spoluvlastníkov (bývalých spoluvlastníkov) bude využívať iba jemu pripadajúcu časť. Takéto riešenie však musí byť stavebnotechnicky možné.

Prikázanie nehnuteľnosti do výlučného vlastníctva niektorého z podielových spoluvlastníkov s tým, že ostatným bude vyplatená primeraná náhrada

Predaj nehnuteľnosti a rozdelenie peňažných prostriedkov medzi spoluvlastníkov.
Voľba medzi jednotlivými možnosťami je na dohode medzi spoluvlastníkmi, ak sa však dohodu uzavrieť nepodarí, súd skúma jednotlivé možnosti postupne, teda najprv skúma 1), potom 2) a ak to z nejakého dôvodu nie je dobre možné, pristúpi k predaju podľa 3) Vždy je rýchlejšie a aj menej nákladné uzavrieť dohodu, ktorou sa podielové spoluvlastníctvo vyporiada. Niekedy však uzavretie dohody nie je možné, spoluvlastníci sa nemusia vždy vedieť dohodnúť, vtedy je potrebné podať na súd návrh na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva súdom.