Osobný bankrot

Osobný bankrot alebo konkurz na majetok fyzickej osoby. Jedná sa o spôsob riešenia úpadku dlžníka, riešenie situácií, keď má fyzická osoba veľké množstvo dlhov, ktoré nevie splácať. Zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) ustanovuje povinnosť každému, kto je v úpadku podať návrh na vyhlásenie konkurzu, pričom zákon pod úpadkom rozumie platobnú neschopnosť alebo predĺženie. Platobne neschopný je ten, kto nie je schopný plniť 30 dní po lehote splatnosti aspoň dva peňažné záväzky viac ako jednému veriteľovi. Predlžený je ten, kto je povinný viesť účtovníctvo, má viac ako jedného veriteľa a hodnota jeho splatných záväzkov presahuje hodnotu jeho majetku. Povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu sa týka rovnako právnických osôb, fyzických osôb – podnikateľov, ako aj fyzických osôb – nepodnikateľov. Je potrebné zdôrazniť, že ten kto spĺňa podmienky úpadku, má povinnosť, nie právo, podať návrh na vyhlásenie konkurzu.
Čo je potrebné vedieť, ak sa dlžník rozhodne pre osobný bankrot:
Pred tým ako dlžník pristúpi k riešeniu svojich dlhov formou konkurzu, je potrebné si uvedomiť, že musí byť aspoň z časti majetný. Spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu je potrebné zaplatiť preddavok na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu vo výške 663,88 €. Táto suma je rovnaká pre všetky fyzické osoby, bez ohľadu na to, či sa jedná o podnikateľov alebo nepodnikateľov. Okrem toho, aby bol vôbec konkurz vyhlásený musí mať dlžník majetok aspoň vo výške 1659,70 €, pritom nie je podstatné, či sa bude jednať o peniaze v hotovosti alebo iný majetok, ktorý bude potrebné v konkurze speňažiť. Okrem toho, prílohou k samotnému návrhu je zoznam záväzkov, zoznam majetku, zmluvný prehľad, zoznam spriaznených osôb a pokiaľ ide o dlžníka, ktorý je povinný viesť účtovíctvo aj posledná riadna individuálna účtovná závierka.
Pre fyzickú osobu je mimoriadne dôležité, aby mala postačujúci majetok na to, aby bol konkurz vyhlásený, pretože k tomu, aby sa fyzická osoba definitívne zbavila svojich dlhov, musí okrem samotného konkurzného konania prebehnúť aj tzv. oddĺženie. Jedná sa o konanie, ktoré nasleduje po konkurznom konaní a predpokladom ktorého je práve to, že konkurz bude riadne vyhlásený (t.j. konkurzné konanie nebude zastavené pre nedostatok majetok alebo z iných dôvodov) a nebude zrušený preto, že majetok dlžníka nepostačoval ani na úhradu pohľadávok proti podstate.
Oddĺženie znamená pre dlžníka – fyzickú osobu prakticky jedinú možnosť ako sa definitívne zbaviť svojich dlhov. O oddĺžení rozhoduje súd bezodkladne po zrušení konkurzu. Pod pojmom oddĺženie rozumieme 3-ročné skúšobné obdobie, počas ktorého je dlžník povinný vždy na konci skúšobného roka poskytnúť správcovi peňažné prostriedky v sume určenej súdom, najviac však 70 % svojho celkového čistého príjmu za uplynulý skúšobný rok. Tieto prostriedky následne správca po odpočítaní odmeny pomerne rozdelí podľa konečného rozvrhu výťažku medzi veriteľov dlžníka. Dlžník je povinný počas skúšobného obdobia vynaložiť primerané úsilie na získanie zamestnania ako zdroja príjmu alebo začať podnikať s týmto cieľom a poskytovať správcovi všetky správcom požadované informácie. Výsledkom tohto úsilia však je to, že po uplynutí skúšobného obdobia súd rozhodne o oddlžení dlžníka a pohľadávky, ktoré zostali po zrušení konkurzu neuspokojené a ktoré neboli uspokojené ani počas skúšobného obdobia, sa zverejnením uznesenia o oddlžení v Obchodnom vestníku stávajú voči dlžníkovi nevymáhateľné. To znamená, že veritelia tieto pohľadávky už nebudú môcť voči dlžníkovi úspešne vymáhať, a to ani v tom prípade, že pohľadávky neboli celkom uspokojené.
Tento web a jeho obsah majú za úlohu informovať verejnosť, neposkytujú plne právne poradenstvo a ani nezakladajú žiaden vzťah medzi právnikom a klientom. V prípade, ak sa Vás dotýkajú právne skutočnosti, alebo máte otázky kontaktujte právnika.
Naša kancelária má dlhoročné skúsenosti z oblasti konkurzného práva, je možné zastihnúť nás na tel.č. 035/6428072, 035/6401813 alebo mailom: office@advokatskaspolocnost.sk