Náhrada nemajetkovej ujmy z povinného zmluvného poistenia

Stali ste sa obeťou dopravnej nehody? Podľa rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie Vám musí poisťovňa nahradiť nielen škodu na zdraví, ale aj nemajetkovú ujmu, teda ujmu ktorú ste utrpeli vo sfére psychickej.
Dňa 24. októbra 2013 vydal Súdny dvor Európskej únie rozsudok v právnej veci C-22/12 Katarína Haasová/Rastislav Petrík a Blanka Holingová spojený s vecou C-227/12 Vitālijs Drozdovs/Baltikums AAS kde sa prejudiciálnou otázkou pýtal Krajský súd v Prešove, či možno nemajetkovú ujmu požadovať z povinného zmluvného poistenia v súvislosti so zodpovednosťou za škodu spôsobenú motorovými vozidlami.
Meritom veci bol prípad, kedy pán Haas zomrel pri dopravnej nehode, ktorá sa stala na území Českej republiky a ktorú spôsobil pán Petrík vedúci osobné motorové vozidlo patriace pani Holingovej. Pani Haasová spolu so svojou dcérou od poisťovateľa pani Holingovej žiadajú aj náhradu nemajetkovej ujmy vyplývajúcej zo straty manžela, resp. otca. Krajský súd v Prešove uviedol, že podľa zákona o povinnom zmluvnom poistení má majiteľ motorového vozidla právo, aby spôsobenú škodu uhradil poisťovateľ.
Súdny dvor skonštatoval, že povinnosť krytia poistením zodpovednosti za škodu spôsobenú motorovými vozidlami sa odlišuje od rozsahu náhrady tejto škody vyplývajúcej zo zodpovednosti poisteného za škodu. Zatiaľ čo povinnosť krytia poistením je definovaná a zabezpečená právom Únie, rozsah náhrady škody sa v zásade spravuje vnútroštátnym právom. Avšak Únia s cieľom znížiť rozdiely medzi právnymi predpismi členských štátov týkajúcimi sa rozsahu povinnosti krytia poistením stanovila v druhej smernici v oblasti zodpovednosti za škodu povinné krytie škody na majetku a ujmy na zdraví v určitých sumách. Členské štáty sú teda povinné pri určení, aká škoda bude krytá a aké budú podmienky povinného poistenia motorových vozidiel, zobrať na zreteľ pravidlá práva Únie. Medzi škody, ktoré sa musia nahradiť v súlade s právom Únie, patrí aj nemajetková ujma, ktorej náhradu na základe zodpovednosti poisteného za škodu upravuje vnútroštátne právo uplatniteľné v danom spore.
V rozsudku Drozdovs, C-277/12, ktorý sa týka podobných skutkových okolností ako v prípade pani Haasovej Súdny dvor vskonštatoval, že ak členský štát priznáva nárok na náhradu nemajetkovej ujmy, nemôže jej maximálnu výšku stanoviť nižšie než sú výšky minimálneho poistného krytia stanovené v druhej smernici, t. j. v súčasnosti 1 milión eur na poškodeného alebo v prípade viacerých poškodených 5 miliónov eur na nehodu.
Jednoducho a stručne povedané, z tohto rozsudku Súdneho dvora vyplýva povinnosť poisťovní uhradiť okrem majetkovej ujmy (poškodenia vozidla) aj nemajetkovú ujmu (psychická ujma – stres, smútok, šok,..) z povinného zmluvného poistenia.
Tento web a jeho obsah majú za úlohu informovať verejnosť, neposkytujú plne právne poradenstvo a ani nezakladajú žiaden vzťah medzi právnikom a klientom. V prípade, ak sa Vás dotýkajú právne skutočnosti, alebo máte otázky kontaktujte právnika.
Naša kancelária má dlhoročné skúsenosti pri vymáhaní náhrady škody, je možné zastihnúť nás na tel.č. 035/6401813, 035/6428072 alebo mailom: office@advokatskaspolocnost.sk