Bankruptcy law

Problematika insolvenčných konaní (konkurzné konanie, reštrukturalizácia) je v poslednom období pomerne diskutovaná a v súčasných podmienkach sa môže týkať, či už z pozície veriteľa alebo dlžníka takmer každého podnikateľského subjektu. Poskytujeme právnu podporu veriteľom v konkurzných a reštrukturalizačných konaniach, vyhotovujeme prihlášky pohľadávok, zastupujeme na schôdzi veriteľov a pri výkone veriteľských práv, zastupujeme v incidenčných konaniach, konaniach o odporovateľných právnych úkonoch a iných konaniach vyvolaných konkurzom alebo reštrukturalizáciou.

Okrem toho obe partnerky kancelárie pôsobia aj ako správca konkurznej podstaty. Ako správcovia pôsobíme od roku 2007 a máme za sebou správu mnohých obchodných spoločností, ale aj fyzických osôb. V tejto súvislo máme skúsenosti aj s predajom majetku v konkurze, podmienkami a možnosťami predaja.

Osobné bankroty sú samostatnou zložkou insolvenčných konaní a týkajú sa zadlžených fyzických osôb, ktorých dlhy presiahli reálne možnosti k tomu, aby boli splatené. Poskytujeme právnu pomoc aj týmto osobám, a to jednak vo forme odporučenia najvhodnejšieho postupu, potom následne vyhotovením samotného návrhu na vyhlásenie konkurzu, zastupovaním v konkurznom konaní a následnej aj v konaní o oddlžení.