Právne rady

13. novembra 2017

Prihlasovanie pohľadávok do konkurzného konania

(v zmysle § 28 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej len „ZKR“) Konkurzné konanie […]
13. novembra 2017

Striedavá starostlivosť

Striedavá osobná starostlivosť obsiahnutá v zákone č. 36/2005 Z.z. o rodine v platnom znení je pomerne novým inštitútom. Do Slovenského právneho poriadku bola zavedená novelou zákona […]
13. novembra 2017

Podielové spoluvlastníctvo

Vlastníte nehnuteľnosť spolu s iným rodinným príslušníkom alebo inou osobou a neviete sa dohodnúť na vysporiadaní? Alebo by ste sa aj dohodnúť vedeli a neviete ako […]
13. novembra 2017

BRÁNIŤ SA OPLATÍ

Častokrát sa vyhýbame riešeniu akéhokoľvek právneho problému z dôvodu, že nás odrádza dĺžka prípadného súdneho konania. Takýto postup je však nesprávny. Pokiaľ máte za to, že Vaša […]
13. novembra 2017

REGISTER PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA