Právne rady

14. novembra 2017

Zodpovednost za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu

Podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu nie je len možnosť ako riešiť svoje dlhy, ale najmä povinnosť dlžníkov v prípade, že sa dostali do predlženia. S účinnosťou […]
14. novembra 2017

Osobný bankrot

Osobný bankrot alebo konkurz na majetok fyzickej osoby. Jedná sa o spôsob riešenia úpadku dlžníka, riešenie situácií, keď má fyzická osoba veľké množstvo dlhov, ktoré nevie […]
14. novembra 2017

Náhrada nemajetkovej ujmy z povinného zmluvného poistenia

Stali ste sa obeťou dopravnej nehody? Podľa rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie Vám musí poisťovňa nahradiť nielen škodu na zdraví, ale aj nemajetkovú ujmu, teda ujmu […]
13. novembra 2017

Prihlasovanie pohľadávok do konkurzného konania

(v zmysle § 28 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej len „ZKR“) Konkurzné konanie […]
13. novembra 2017

Striedavá starostlivosť

Striedavá osobná starostlivosť obsiahnutá v zákone č. 36/2005 Z.z. o rodine v platnom znení je pomerne novým inštitútom. Do Slovenského právneho poriadku bola zavedená novelou zákona […]