Právne rady

14. novembra 2017

Nové elektronické kolky už od januára 2014

Novely zákona o súdnych poplatkoch a zákona o správnych poplatkoch prinesú zjednošenie platenia týchto polatkov. Ministerstvo financií SR rozhodlo zaviesť moderný systém platenie kolkov, ktorý nahradí […]
14. novembra 2017

Vklady pri založení spoločnosti – novela

Novela Obchodného zákonníka, ktorú schválila Vláda Slovenskej republiky, by mala zamedziť splácaniu peňažných vkladov ku ktorým v skutočnosti nedochádza. Podstatu zmeny predstavuje fakt, že vklady do […]
14. novembra 2017

Rozhodcovské konanie

Čo je rozhodcovské konanie? Rozhodcovské konanie sa považuje za alternatívne riešenie sporu, ktoré môže plnohodnotne nahradiť štátne súdy v sporoch medzi subjektmi v občianskoprávnej aj obchodnoprávnej […]
14. novembra 2017

Štofková, P.: Postavenie správcu v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní

Publikácia je spracovaná s cieľom ponúknuť čitateľovi náhľad na jednotlivé fázy konkurzného a reštrukturalizačného konania, a to najmä z praktického pohľadu správcu. Autorka v nej reaguje […]
14. novembra 2017

Zmeny v Obchodnom zákonníku

Desať zmien Obchodného zákonníka účinných od 1.2.2013: 1. Zavedenie paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky Ak je dlžník v omeškaní od 1.2.2013 má veriteľ právo […]